27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Plany i programy
 Program Rodzinny Konstantynów Łódzki
 Plany i programy
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki
 Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
 Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego na lata 2004-2013
 Program usuwania azbestu.
 Uchwała o chipowaniu psów
 Wieloletnie programy inwestycyjne
 Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Konstatnynowa Łódzkiego w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2016.pdf
 Program współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,