27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Rok 2007 - postępowania zakończone
 Przetarg nieograniczony pn. Łapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/29/2007 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)” realizowanego w ramach Funduszu Spójności – Obszar G"
 Przetarg niegraniczony pn.: Obsługa pojemników wchodzących w skład systemu selektywnej zbiórki odpadów z możliwością składania ofert częściowych nr T.I. 340/30/2007
 Postepowanie przeytargowe "Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim"
 Postepowanie przetargowe T.I. 340/24/2007 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)” realizowanego w ramach Funduszu Spójności –obszary D,J,K.”
 Przetarg nieograniczony nr T-I.340/28/2007 "Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "
 postepowanie przetargowe T.I. 340/25/2007 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)” realizowanego w ramach Funduszu Spójności"
 Postepowanie przetargowe T.I. 340/26/2007 "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/23/2007 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - Faza 1 - budynek SP ZOZ ul. Sadowa 10
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/27/2007 "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"
 postepowanie przetargowe T.I. 340/21/2007 "Ekspertyza stanu technicznego istniejących kolektorów sanitarnych w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II – Etap 1)”
 Postepowanie przetargowe T.I. 340/22/2007 "Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w okresie 17/10/2007 - 15/04/2008 z mozliwoscią składania ofert częściowych"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/11/2007 "Menadżer projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim”
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/20/2007 "Wykonanie map do celów projektowych dla miasta Konstantynowa Łódzkiego"
 Postępowanie przetargowe TI 340/19/2007 "Kompleksowa termomodernizacja mudynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - Faza 1 - budynek Urzędu Miejskiego"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/18/2007 "Naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/17/2007 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania finansowanego z Funduszu Spójności „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II – Etap 1)”
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/16/2007 "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/15/2007 "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Krótkiej w Konstantynowie Łódzkim"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/14/2007 "Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej przy ul. Sadowej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim"
 Postpowanie przetargowe T.I. 340/13/2007 "Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Faza I projekt
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/12/2007 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - Faza 1"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/10/2007 "Studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko i wniosek aplikacyjny dla projektu realizowanego z Funduszu Spójności"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/2/2007 "Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/9/2007 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/8/2007 "Usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Konstantynów Łódzki"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/7/2007 "Studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko dla projektu realizowanego z Funduszu Spójności"
 Postępowanie przetargowe nr T.I. 340/6/2007 "Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego"