27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
OBWIESZCZENIA
 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: 1. Plac Wolności - park, 2. Niesięcin / Porzeczna
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na działce nr ewid. 2/21 w obrębie K-17 zostało pozostawione bez rozpatrzenia
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące, iż w dniu 14 lutego 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Srebrzyńskiej (od ul. Łaskiej do ul. Południowej) i ul. Południowej (od ul. 1-go Maja do ul. Srebrzyńskiej) w Konstantynowie Łódzkim
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi informujące, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bechcice, gmina Konstantynów Łódzki”
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Spółdzielczej na dz. nr 2/311
 Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rejon 1. południowa strona ul. Lutomierskiej oraz 2. rejon ul. Srebrzyńskiej / Zagajnikowej
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wyznaczeniu terminu na wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Srebrzyńskiej (od ul. Łaskiej do ul. Południowej) i ul. Południowej (od ul. 1-go Maja do ul. Srebrzyńskiej) w Konstantynowie Łódzkim.
 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej na południe do granicy miasta w rejonie ul. Pancerniaków wraz z budową łącznika do węzła „Teofilów” na S-14”
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przedłużeniu do dnia 9 stycznia 2017 r. terminu na wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcjo – Magazynowo – Biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Spółdzielczej na dz. nr 2/311
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Łódzką, Łabentowicza, Słowackiego i Żeromskiego
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wyznaczeniu terminu na wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcjo – Magazynowo – Biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Spółdzielczej na dz. nr 2/311
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 16 listopada 2016 r. decyzji SKO.4170.54-80.2016, SKO.4170.83-84.2016 orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. nr 3/15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na działce nr ewid. 2/21 w obrębie K-17 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
 Obwieszczenie Starosty Pabianickiego informujące o wydaniu decyzji nr 582/2016 z dnia 8.11.2016 r. w sprawie udzielenia Zakładowi Poprawczemu i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi informujące o wydaniu decyzji nr 54/U/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego ścieków – etap II dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcjo – Magazynowo – Biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Spółdzielczej na dz. nr 2/311
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego ścieków – etap II dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu decyzji z dnia 16 września 2016 r. (znak: DLI.III.6621.175.2015.AK.27) uchylającej w części i odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tej części, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015 r. (znak: IA.II.7820.8.2015.PG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek, odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów wraz z infrastrukturą realizowanej w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic”
 Obwieszczenie o przystapieniu do spiorządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Innowacyjnej i Inwestycyjnej
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 12 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie osiedla domów mieszkalnych „Srebrna Ostoja” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Konstantynowie Łódzkim.
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska oraz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie osiedla domów mieszkalnych „Srebrna Ostoja” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Konstantynowie Łódzkim.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego informujące o wydanej decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego na wniosek firmy MABION S.A.
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Srebrzyńskiej (od ul. Łaskiej do ul. Południowej) i ul. Południowej (od ul. 1-go Maja do ul. Srebrzyńskiej) w Konstantynowie Łódzkim
 Obwieszczenie o przystapieniu do spiorządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego informujące o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na wniosek MABION S.A.
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące złożeniu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Predyzenta Miasta Łodzi informujące o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa ul. Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej na południe do granicy miasta w rejonie ul. Pancerników wraz z budową łącznika do węzła Teofilów na S-14"
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji drogowej S-14
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie osiedla domów mieszkalnych „Srebrna Ostoja” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Konstantynowie Łódzkim.
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Przystapienie do sporządzania zmiany mpzp w rejonie ul. Polnej
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o ponownej możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Przystąpienie do sporządzania zmiany mpzp po zachodniej stronie ul. Spółdzielczej
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego"
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o wydanie opinii w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi postanowienia nr WOOŚ-I.4242.286.2015.MPw.13 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o złożeniu kolejnego uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, złożeniu opinii dotyczącej nietoperzy oraz informacja dotycząca uznania za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o złożeniu kolejnego uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przekazaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi uwag do Raportu o odziaływaniu na środowisko zawartych w pismach złożonych przez następujące osoby: Pan Bartosz Jach, Pani Kamila Jach, Pan Przemysław Stegliński, Pani Paulina Wieczorek Steglińska, Pani Anna Torzyńska, Pan Łukasz Torzyński; uwagi odnoszą się do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przekazaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi uwag do Raportu o odziaływaniu na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przekazaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi uwag wraz z załącznikami złożonych przez Panią Magdalenę Załęczną i Pana Mariusza Kikowskiego do Raportu o odziaływaniu na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przekazaniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi uwag do Raportu o odziaływaniu na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego informujące o przekroczeniu liczby 20 stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów „CENTRUM MLP Łódź Zachód” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej, na dz. o nr ewid.: 2/21, obręb K-17
 Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rejon 1. ul. Klonowa / Konopnicka oraz 2. ul. Kościelna / ul. Cegielniana
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołań w sprawie budowy S-14
 Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Przystąpienie do sporządzania zmian mpzp w rejonach: 1. Zgierska / al. Kombatantów, 2. Jana Pawła II / pl. Wolności, 3. Lutomierska, 4. Srebrzyńska / Zagajnikowa
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji - budowa S-14
 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wschodniej stronie ul. ks. K. Janika
 Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: 1. wschodnia strona ul. Zgierskiej oraz 2. pomiędzy ul. Spółdzielczą i projektowaną S14
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie projektowanej S-14
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie projektowanej S14
 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Moniuszki, Jana Pawła II, Pl. Kościuszki, Pułaskiego
 Przystąpienie do sporządzania zmiany mpzp w rejonach: Klonowa / Łużycka oraz Kościelna / Cegielniana
 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Warzywnicza / Spółdzielcza
 Przystapienie do sporządzania zmiany mpzp w rejonie ul. ks. Kazimierza Janika
 Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Ignacew oraz ul. Warzywnicza / Spółdzielcza
 Przystapienie do sporządzania zmiany mpzp w rejonie ul. Spółdzielczej i projektowanej S14
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w obszarze pomiędzy ul. Warzywniczą, Łódzką, Spółdzielczą i granicą administracyjną miasta
 Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej
 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Moniuszki, Jana Pawła II, Pl. Kościuszki, Pułaskiego
 Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego"