27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Badanie

ANKIETA - BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI

Prosimy o informacje dotyczące załatwianej przez Pana/Panią sprawy
w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim


1. Miejsce załatwiania sprawy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim:
Referat Spraw Obywatelskich,
Urząd Stanu Cywilnego,
Kancelaria,
Referat Techniczno-Inwestycyjny / Zamówienia Publiczne,
Referat Techniczno-Inwestycyjny / Ochrona Środowiska,
Referat Techniczno-Inwestycyjny / Gospodarka Odpadami,
Referat Techniczno-Inwestycyjny / Sprawy Mieszkaniowe,
Referat Techniczno-Inwestycyjny / Ewidencja Działalności Gospodarczej,
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
Referat Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
Referat Finansów,
Sekretariat,
Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego,
Referat Pozyskiwania Funduszy,
Stanowisko ds. Kadr,
Biuro Rady Miejskiej,
Gminne Centrum Informacji

2. Sprawa, z którą zwrócił/a się Pan/Pani do Urzędu dotyczyła?


3. Pana/Pani forma kontaktu z Urzędem:
wizyta w Urzędzie,
kontakt telefoniczny,
korespondencja e-mail,
korespondencja listowna,
korespondencja fax,
platforma ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza)

4. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z realizacji przez Urząd wymienionych zagadnień:

A. uprzejmość, kultura obsługi Klienta
bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                nie dotyczyła załatwianej sprawy

B. wiedza i kompetencja pracownika Urzędu
bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                nie dotyczyła załatwianej sprawy

C. terminowość załatwiania sprawy
 bardzo zadowolona/y  zadowolona/y niezadowolona/y                     nie dotyczyła załatwianej sprawy

D. warunki lokalowe Urzędu
 bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                   nie dotyczyła załatwianej sprawy

E. uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy
 bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                  nie dotyczyła załatwianej sprawy

F. czas oczekiwania na przyjęcie przez pracownika
 bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                   nie dotyczyła załatwianej sprawy

G. pomoc w wypełnianiu dokumentów
 bardzo zadowolona/y  zadowolona/y  niezadowolona/y                  nie dotyczyła załatwianej sprawy


5. Na jakie trudności napotkał/a Pan/Pani podczas załatwiania sprawy?
nie napotkałem trudności,
zostałem skierowany do nieodpowiedniej osoby,
uzyskałem błędne informacje,
nie uzyskałem pożądanych informacji,
innej, jakie:

6. Jakie aspekty wpłynęłyby według Pana/Pani na poprawę jakości świadczonych usług przez pracowników Urzędu?
podwyższenie kompetencji pracowników,
zwiększenie kultury osobistej pracowników,
szybkość rozpatrywania spraw,
inne, jakie:

7. Czy funkcjonujący w Urzędzie system informacji (tablice informacyjne, strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej, oznakowanie pomieszczeń Urzędu, dostęp do formularzy) jest?
bardzo dobry,
dobry,
zadowalający,
niezadowalający

8. Czego przede wszystkim oczekuje Pani/Pan od Urzędu?
Proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania:


Informacje dotyczące osoby ankietowanej:
1. Wiek:
do 18
19-30
31-60
powyżej 60
2. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
3. Wykształcenie:
wyższe
średnie                                                                
zasadnicze zawodowe                                
podstawowe


                                               Dziękujemy za wypełnienie ankiety

                          Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego i pracownicy Urzędu                    

 Pokaż rejestr zmian