27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
ODPADY
 HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016/2017
 Wykaz aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
 Utylizacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki
 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Zasady segregacji odpadów
 Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
 WYKAZ FIRM WYWOZOWYCH
 Lista firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO GMINNEJ EWIDENCJI
 ODBIÓR BIOODPADÓW
 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z gminy Konstantynów Łódzki
 Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Osiągnięte poziomy recyklingu
 Wykaz gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Informacja na temat odbioru gruzu
 Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Zakończono I etap usuwania azbestu z terenu gminy Konstantynów Łódzki
 Informacja o usługach dodatkowych