27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
System Zarządzania Jakością

CERTYFIKAT


Misja Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, Zasady postępowania etycznego

KARTY USŁUG

Informacje dla klientów o podstawowych sprawach załatwianych

w Urzędzie Miejskim

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KU.1 Zameldowanie na pobyt stały,                                                         

KU.2 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego                                                                                  

KU.4 Zameldowanie na pobyt czasowy          

KU.6 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej,

KU.7 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,               

KU.8 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,                                                                

KU.10 Wpisanie do dodatkowego rejetsru wyborców,

KU.11 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców,                      

KU.13 Organizacja imprez masowych,                      

                                                                             

URZĄD STANU CYWILNEGO

KU.16 Wydawanie dowodów osobistych,

KU.78 Zgłoszenie urodzenia dziecka,                                                          

KU.79 Zgłoszenie zgonu,

KU.80 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,                                                       

KU.81 Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

KU.82 Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia,                          

KU.83 Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego,

KU.84 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi,                                           

KU.85 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,

KU.86 Sprostowanie aktu stanu cywilnego,       

KU.87 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

KU.88 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 

KU.89 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.                                   

REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY               

KU.73 Postępowanie z wnioskiem CEIDG-1 o wpis do ewodencji działalności gospodarczej

KU.32 Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,

KU.33 Zezwolenia czasowe na sprzedaż napojów alkoholowych,                     

KU.35 Potwierdzenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,              

KU.36 Potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

KU.37 Rozstrzyganie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie...,                 

KU.38 Usuwanie drzew i krzewów,

KU.39 Udzielanie dofinansowania z Gminnego Funduszu OŚiGW,                 

KU.40 Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

KU.41 Wydawanie zezwoleń na prow. działal. w zakresie opróżniania zbior...,  

KU.42 Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,

KU.43 Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy,                          

KU.44 Przydział lokali mieszkalnych,

KU.45 Wzajemna zamiana mieszkań,                                                         

KU.46 Dodatki mieszkaniowe,

KU.47 Zajęcie pasa drogi,                                                                        

KU.69 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

KU.76. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KU.77 Przyznawanie dodatku energetycznego

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

KU.48 Wydawanie decyzji ustalającej loaklizację inwestycji celu publicznego,

KU.49 Wydawanie zaświadczeń,                                                               

KU.50 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,

KU.51 Wydawanie decyzji ustalającej warunki zabudowy,                              

KU.52 Ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne,

KU.54 Sprzedaż mieszkań,

KU.55 Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,                      

KU.56 Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomość,

KU.57 Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu),                     

KU.58 Rozgraniczenie nieruchomosci,

KU.70 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

REFERAT FINANSÓW

KU.59 Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg podatkowych,                     

KU.60 Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

KU.71 Rozpatrywanie wniosków w sprawach zwrotu podatku akcyzowego...,    

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

KU.63 Przyznawanie stypendiów artystycznych                        

KU.65 Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli                       

KU.66 Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,

KU.67 Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem,                                

KU.75 Przyznawanie stypendiów sportowych

KU.90 Przyznawanie nagród i wyróżnień

KU.91 Druk informacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli

KU.92 Druk rozliczenia kwartalnego z przyznanej dotacji dla niepublicznych przedszkoli

KU.93 Druk rozliczenia rocznego z przyznanej dotacji dla niepublicznych przedszkoli

KU.94 Druk wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoliPokaż rejestr zmian